Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website van Johan Jansen  www.steeljj.com

Deze website is eigendom van: Johan Jansen p.a. Industrieweg 9, 6673 DE Andelst. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van concept, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto’s, de animaties, logo’s, merken, tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren exclusief toe aan Johan Jansen of rechthoudende derden en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz., hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze site te surfen wordt er geen enkel recht verkregen.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, in welke vorm dan ook, op welke wijze van deze website en zijn inhoud, is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze site in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Informatie gebruiken

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Johan Jansen alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Johan Jansen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Johan Jansen garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Beperking aansprakelijkheid

Johan Jansen wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Johan Jansen geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Informatie van derden

Wanneer de website van www.steeljj.com links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Johan Jansen worden aanbevolen. Deze dienen ter informatie. Johan Jansen aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. Johan Jansen verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Wijzigingen

Johan Jansen behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deze tekst is voor het laatst gewijzigd op 30 december 2023